ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2018.

Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat alapján mindenki számára követhetővé és ellenőrizhetővé kell tenni az adatkezelés egész útját, vagyis mindenkinek joga van tudni, ki, hol, mikor, milyen célra használja fel az ő személyes adatát. Ezt szeretnénk elősegíteni ezzel a tájékoztatónkkal.

Adatait a fehercedrus.hu honlap üzemeltetője, Káré Andrea kezeli (továbbiakban: Adatkezelő), abban az esetben, ha azokat a kapcsolatfelvétel során önkéntesen megadja nekünk.

Személyes adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, és számlázási címe, adószáma, e-mail címe, telefonszáma, és az Ip címe.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amelyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Az Adatkezelő a látogató által megadott személyes adatokat kizárólag kapcsolatfelvételre, időpont-egyeztetésre, ill. számlaadás során használja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Előbbi rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

 

AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

 

Az adatkezelő neve: Káré Andrea

Az adatkezelő levelezési címe: 1021 Budapest, II. kerület, Budenz út 7/c.

Az adatkezelő e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az adatkezelő telefonszáma: (30) 444-7259; (1) 200-3460;

 

AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT CÁLJA

Jelen Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a Káré Andrea, mint Adatkezelő. (székhely: 1021 Budapest, II. kerület, Budenz út 7/c.; telefonszám: (30) 444-7259; (1) 200-3460; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság; által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját rögzítse. Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Szolgáltató tiszteletben tartja Honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli. Adatkezelő fenntartja magának a jogot ezen tájékoztató bármikori megváltoztatására, melynek hatálybalépéséről Adatkező a Felhasználókat tájékoztatja, az érintetteknek a honlap további használatához el kell fogadnia a módosításokat az Adatkezelő által biztosított módon. Jelen adatvédelmi tájékoztatóban rögzített elvek, eljárások megfelelnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek („Infotv.”), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú Rendeletének („Rendelet”).

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Adatait a következő célok teljesítése érdekében kezeljük:

 • hogy olyan szolgáltatásokat fejlesszünk és nyújtsunk, amelyeket hasznosnak talál
 • hogy fejlesszük weboldalunkat
 • hogy kérésekre és esetleges reklamációkra válaszoljunk

 

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Munkatársunkkal való kapcsolatfelvétele során birtokunkba került adatait 1 évig őrizzük meg. A szigorú számadású bizonylatokkal összefüggő adatokat nem áll módunkban sem módosítani, sem törölni.

 

A SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI, AZ ADATTÖRLÉS

A kezelt adatok megadásáról Ön dönt, az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Személyes adatai kezelséréől tájékoztatást kérhet. Az Ön kérésére az adatkezelő tájékoztatást ad Önnek az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A tájékoztatás postai úton, ill e-mailben kérhető. Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti személyes adatai helyesbítését és törlését is. Kérésére az Önhöz tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megérkezésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor.

 

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA, VÉDELME, HOZZÁFÉRÉS AZ ADATOKHOZ

 Adatkezelő papír alapon és számítástechnikai eszközökkel tárolja a személyes adatokat, az Adatkezelő székhelyén, saját digitális eszközein. A papír alapú dokumentumokat az Adatkezelő elzárva tartja, biztosítva ezzel, hogy illetéktelenek ne férhessenek hozzá. Jelen tájékoztatóban írtak szerint egyes adatok továbbításra kerülnek adatfeldolgozók és más adatkezelők részére (pl.: könyvelő), a jelen tájékoztatóban írt célok megvalósítása érdekében. A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, (pl. törvényben feljogosított hatóság megkeresése esetén) illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor. Adatkezelő védi a kezelt adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, törlés, valamint a sérülés és a megsemmisülés ellen.

 

FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Érintett jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján. Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását, az adatkezelés korlátozását, és tiltakozhat az adatkezelés ellen.

 • Érintettek jogai
 • Hozzáférési jog
 • Helyesbítéshez való jog
 • Törléshez való jog
 • Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: 1021 Budapest, II. kerület, Budenz út 7/c.

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Adatkezelő munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül. Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 25 napon belül, írásban, közérthető formában, a kérelemmel megegyező módon megadni a tájékoztatást. Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Érintettnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi. Érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha vitatott a személyes adatok pontossága, vagy az adatkezelés jogellenes, illetve Érintett tiltakozása esetén az adatkezelés ellen, valamint ha Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra. Érintett jogosult arra is, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amennyiben a szükséges feltételek fennállnak.

Érintett a Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27., vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye/székhelye szerinti megyei bíróság előtt is érvényesítheti jogait (jogszabályi háttér: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § (1) bekezdés). Kérheti továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke: Dr. Péterfalvi Attila (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Tel.: +36-1/391-1400) segítségét is.

 

 

COOKIE-K HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Jelen szabályzat a fehercedrus.hu weboldal által használt cookie-kra vonatkozik.

 

MI AZ A COOKIE?

A cookie, magyarul süti, egy információcsomag, amelyet a webszerver küld a webböngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó digitális eszközén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. 

 

MIRE HASZNÁLHATÓK A COOKIE-K?

Ezek a fájlok lehetővé teszik a látogató internetezésre használt eszközének felismerését, és ezáltal releváns, a látogató igényeihez igazított tartalom megjelenítését. A sütik a látogató számára egyszerűbb böngészést biztosítanak. Ugyanakkor bizonyos – anonim – statisztikák elkészítéséhez is használhatóak, melyek értékes információkkal szolgálnak a jelen weboldal üzemeltetőjének a látogató oldalhasználati szokásaival kapcsolatosan. A kapott statisztikai eredményeket felhasználva tudjuk az oldal szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelelően alakítani, mindezt a látogató anonimitásának megőrzése mellett.

 

HARMADIK FÉL ÁTAL HASZNÁLT COOKIE-K

Google Analytics: Jelen weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szerverek segítik (google.com/analytics) a Google Analytics szoftver révén, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google Inc. Adatvédelmi irányelve a https://google.com/intl/h_All/policies/privacy oldalon érhető el. A Weboldal felhasználója tudomásul veszi, hogy adatainak a Google Inc. általi feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárul.

 

MILYEN COOKIE-KAT HASZNÁL AZ OLDAL?

 • Egy, a weboldal működéséhez szükséges cookie-t, amely a látogató oldalra érkezéskor kerül elhelyezésre a látogató digitális eszközén, amennyiben előzetesen hozzájárulását adta ehhez. Ez a cookie nem követi a továbbiakban, és nem jár le a munkamenet befejezésekor.

   

 • Megjelenítési beállításokért felelős cookie-k, a felhasználói élmény javításáért felelnek, pl.: melyik tartalmi fület tekintette meg utoljára a Fülbelövés aloldalon.

   

 • Az oldal sütikezelésért felelős cookie, ez akadályozza meg (amennyiben a felhasználó úgy dönt), hogy egyetlen süti se töltödjön be az oldalon

   

 • Google Analytics cookie-k: 
  • _ga, _gat, _gid, _utma; _utmb; _utmv; _utmz; _utmx.
   Ezek a cookie-k név nélküli adatokat gyűjtenek arról, hogyan használják a látogatók a weboldalunkat, ennek alapján javítani tudjuk a használhatóságot. A Felhasználó személyének beazonosítása nem lehetséges. További információ: www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/

 

TARTALMAZNAK A COOKIE-K SZEMÉLYES ADATOKAT?

Az esetek döntő többségében a cookie nem azonosítja az adott felhasználót. A cookie-k használata során összegyűjtött személyes adatok kizárólag olyan célból használhatók fel, hogy bizonyos funkciók használatát megkönnyítsék a látogató számára. Ezek az adatok olyan módon vannak tárolva, hogy azokhoz jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá.

 

A COOKIE-K TÖRLÉSE

A látogató a böngészőjében képes törölni a cookie-t a saját számítógépéről, valamint annak alkalmazását le is tilthatja. A cookie-kat jellemzően a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállítások alatt lehet kezelni. A legtöbb böngésző alapértelmezés szerint automatikusan elfogadja a cookie-kat, de a böngésző biztonsági beállításának (tiltás/visszavonás) módosításával a látogató elutasíthatja, illetve kiválogathatja azokat. 

A cookie-beállítások módosításának lehetőségei az lábbi böngészőkre vonatkozóan:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95582?hl=hu&ref_topic=3421433

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/ie-security-privacy-settings#ie=ie-9

Opera: http://help.opera.com/Windows/9.63/hu/cookies.html

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

 

A COOKIE-K FONTOSSÁGA AZ INTERNETEN

A cookie-k az internet hatékony működésének központi elemét képezik, hiszen hozzásegítik a látogatót a kényelmes böngészéshez, az általuk megismert igények és érdeklődési körök révén. A sütik korlátozása, vagy tiltása lehetetlenné teheti bizonyos weboldalak használatát. A cookie-k korlátozása, vagy tiltása nem jelenti azt, hogy Ön többé nem kap online reklámokat; mindössze annyit ér el ezzel, hogy a megjelenő reklámok nem veszik figyelembe a böngészési szokásait, így nem igazodnak igényeihez és érdeklődési köréhez. Tipikus példa a cookie használatára: Analitikai jellemzők mérése és optimalizálás. A weboldal forgalmának mérése, a letöltött tartalom vizsgálata, valamint annak meghatározása, hogy a látogató honnan érkezett a weboldalra (pl.: keresőn keresztül, közvetlenül, más weboldalról, stb.). Jelen weboldallal egyetemben a weboldalak azért végzik ezeket a látogatottsági elemzéseket, hogy a látogatók számára minél jobbá tegyék az oldalt, releváns tartalmakkel, információkkal szolgálhassanak, ill. megkönnyítsék a látogató számára az oldal használatát.

Jelen weboldalon más weboldalak linkjeit vagy ikonjait is megtalálja – pl. Facebook Like gomb, YouTube videó linkje –, melyek az adott oldalra irányítanak. Ezek a weboldalak is cookie-kat használnak, amelyekre vonatkozó tájékoztatást az érintett oldalakon találja. Jelen weboldal nem ellenőrzi harmadik felek weboldalait, és nem felelős más külső weboldalak tartalmáért. Valamint ezen, harmadik féltől származó cookie-k - amennyiben Ön úgy dönt - kommunikációját az eredeti oldallal megszüntetheti ugyan, de törölni azokat - lévén, hogy harmadik fél webszervere által került elhelyezésre - nem képesek. Ezen cookie-k törléséről a látogatónak kell gondoskodnia.

Amennyiben Ön mégsem szeretne fogadni bizonyos típusú cookie- kat, akkor módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, vagy böngészője figyelmeztetesse, amennyiben a weboldal cookie-t szeretne küldeni. Kérjük, amennyiben többet szeretne megtudni ezekről a funkciókról, és pontosítani kívánja cookie beállításait, tekintse meg internetes böngészőjének utasításait vagy segítő képernyőjét.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k működésének korlátozásával a weblap bizonyos funkciói működésképtelenné válhatnak.

 

 

KÖZÖSSÉGI OLDALAK

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook közösségi oldalon, és „lájkolta” a weboldalt.
Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, szolgáltatásainak, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.